Back to event list

Tour De TAHH

Tour De TAHH

Come and join us for challenge your skills with bike race in the distance of 1000 kilometers.

Those who can achieve the goal will be the winner.

มาประชันความอึดกับการปั่นจักรยานระยะทาง 1000 กิโลเมตร.

ใครที่สามารถทำเป้าหมายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะเป็นผู้ชนะ

Period: 1st June 2019 – 31st July 2019

ระยะเวลา:  1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

Category: Male and Female  ประเภทการแข่งขัน: ชายและหญิง

Winner receives True Arena Bag

ผู้ชนะเลิศรับไปเลยกระเป๋าออกกำลังกายของทรู อารีน่า หัวหิน

Scroll to top